Algemene voorwaarden

1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van CCID, gevestigd aan de Achtergracht 19 te Amsterdam. CCID is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder het nummer: 75062488. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze vooraf schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen. In de tekst wordt met “de opdrachtgever” de natuurlijke of rechtspersoon bedoeld met wie de overeenkomst tot levering van de producten en/of diensten van CCID wordt gesloten. De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor CCID niet bindend en zodoende niet van toepassing.

2 Offertes

Voor iedere opdracht brengt CCID een offerte uit. In deze offerte zal telkens de inhoud van de ontwikkeling voldoende gedetailleerd worden beschreven. Het aantal uren en de overige kosten zullen zo precies mogelijk worden geraamd. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijke verklaring van deze algemene voorwaarden zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten. Het uitbrengen van een offerte, begroting, prijsopgave of hoe ook aangeduide soortgelijke mededeling, is altijd vrijblijvend en verplicht CCID niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. De overeenkomst komt tot stand door middel van acceptatie door de opdrachtgever van het aanbod van CCID. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De in een offerte opgegeven prijzen zijn geldig voor de in de offerte bepaalde duur.

Is door middel van een offerte met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen, dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van CCID. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de opdrachtgever door CCID worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening zoals hierboven beschreven staat:

  • uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door de opdrachtgever is goedgekeurd;
  • eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan CCID kenbaar zijn gemaakt;
  • gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door CCID in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop CCID weinig of geen invloed kan uitoefenen;
  • tekortschietende medewerking van de opdrachtgever bij de uitvoering van de in de overeenkomst bepaalde werkzaamheden.

De opdrachtgever wordt na melding van meerwerk geacht met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij CCID gebruikelijke methoden. Indien in de offerte een “richtprijs” is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten. CCID is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien CCID niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.

Hoewel de gegevens op de site met zorg worden samengesteld en werkelijk zijn, kunnen aan de op de site genoemde prijzen geen rechten worden ontleend. CCID heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan de opdrachtgever bekendgemaakt. De opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

3 Levering en garantie

Onder levering van programmatuur wordt verstaan het ter beschikking stellen door CCID aan de opdrachtgever van een uitvoerbare versie van de overeengekomen programmatuur, leesbaar door de computer of andere technische apparatuur waarvoor de programmatuur is bedoeld, van de opdrachtgever en de internetserver die hij gebruikt. De opdrachtgever dient bij levering direct te controleren of het geleverde compleet en werkend is. Klachten betreffende zichtbare of technische gebreken dienen binnen 14 dagen na levering aan CCID gemeld te worden. Tijdige en gegronde klachten van de opdrachtgever zullen aanleiding geven tot onmiddellijk herstel of vervanging van de geleverde diensten en goederen, of de gebrekkige onderdelen hiervan, zonder dat CCID daarboven tot schadevergoeding kan worden gehouden. Gedurende een periode van minimaal drie maanden na terbeschikkingstelling zal CCID naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur herstellen, indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij CCID zijn gemeld. Deze garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen. CCID zal werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie in rekening brengen conform haar gebruikelijke tarieven. De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan CCID bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een enkele overschrijding van genoemde leveringstermijn brengt CCID niet in verzuim.
CCID is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet gehaald kunnen worden, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Als overschrijding van enige termijn dreigt, zullen CCID en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

4 Medewerking door de opdrachtgever

De opdrachtgever zal CCID steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de in de overeenkomst bepaalde werkzaamheden nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de te verlenen diensten, en voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. Als is overeengekomen dat de opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de afgesproken specificaties. Als voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig, of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van CCID staan, of als de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft CCID het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Wanneer medewerkers van CCID op de locatie van de opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal de opdrachtgever kosteloos voor de benodigde faciliteiten, zoals een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten enzovoort, zorg dragen. De opdrachtgever zal CCID, haar medewerkers inbegrepen, vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, als gevolg van handelingen of nalatigheid van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

5 Duur en beëindiging

Iedere partij is pas bevoegd om de overeenkomst te ontbinden wanneer de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor correctie, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen die de overeenkomst met zich meebrengt. Als een overeenkomst, die niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen, na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen, door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden. CCID kan de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk beëindigen als de opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend, als ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of als zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. CCID zal wegens deze beëindiging nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Als de opdrachtgever op het moment van een voortijdige ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij CCID ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die CCID vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met verrichtingen of leveringen in het kader van de overeenkomst, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

6 Eigendomsrecht

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, en voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij CCID of haar licentiegevers. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Hij zal de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. Rechten worden steeds aan de opdrachtgever verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijft CCID steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat ontstaat op de ontwerpen, grafisch werk, logo’s, foto’s, films, programmatuur, databestanden en productie- en hulpmiddelen, ook indien de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in de offerte of in de factuur zijn vermeld.

Alle zaken die aan de opdrachtgever worden geleverd, blijven eigendom van CCID, totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, en de bedragen bedoeld in “betaling” waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig zijn voldaan.

Om onze diensten optimaal te kunnen uitvoeren, verleent de opdrachtgever een eeuwigdurend, universeel, niet-exclusief recht aan CCID om de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde inhoud te kopiëren, tentoon te spreiden, aan te passen, er afgeleide werken van te maken of te distribueren, enkel om onze diensten te kunnen uitvoeren. CCID is gerechtigd de ontwikkelde programmatuur en/of screenshots van de programmatuur te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever zal de eigenaar blijven van alle inhoud die ter beschikking is gesteld.

De opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan CCID van apparatuur, programmatuur, gegevensbestanden, kopij, zetsel, modellen, tekeningen, foto’s en dergelijke, met het doel van gebruik of bewerking. De opdrachtgever vrijwaart CCID nadrukkelijk tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

7 Vertrouwelijke informatie

Elk der partijen staat ervoor in dat alle informatie van vertrouwelijke aard, die voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen wordt, geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

8 Aansprakelijkheid

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op de opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aangewezen partij zijn gebracht. CCID kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van om het even welke aard, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan CCID toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de te verstrekken dienst. Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de opdrachtgever rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. CCID kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. CCID is niet verantwoordelijk voor beveiliging of aansprakelijk voor misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. CCID zal nooit aansprakelijk zijn voor niet rechtstreekse schade, zoals inkomstenverlies, gederfde winst, vorderingen van derden, verlies van clientèle of verlies van gegevens.

In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van CCID op:

  • tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract;
  • vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.

Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt CCID zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. CCID behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen voor prestaties die bij de uitvoering voor de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden, zijn gebleken.

Voor zover CCID bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan CCID op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met CCID of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met CCID.

CCID is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan CCID, daaronder begrepen de door CCID meegeleverde of bij de opdrachtgever aanwezige pakketsoftware, software-componenten of runtime-faciliteiten van derden.

9 Betaling

Voor alle geleverde diensten hanteert CCID een systeem van tarieven en uurbesteding, op basis van ramingen inzake het aantal uren dat een bepaalde opdracht zal kosten. De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle in zijn opdracht geleverde prestaties te betalen. Op vraag van de opdrachtgever zal CCID deze uurprestaties motiveren. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De opdrachtgever zal alle facturen volgens de op de factuur vermelde betalingscondities betalen. Als er geen condities zijn gespecificeerd, zal de opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. De opdrachtgever is niet gerechtigd op deze factuur enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
Als de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, het factuurbedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% en met de wettelijke rente over het openstaande bedrag. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval zal de opdrachtgever, naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen, naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. De hoogte hiervan wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. CCID zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de opdrachtgever op te schorten en lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van CCID om nakoming en/of schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen. Zolang de opdrachtgever de volledige prijs met inbegrip van kosten en belastingen, te verhogen met eventuele rente en schadevergoeding, niet heeft betaald, blijft CCID eigenaar van de door haar geleverde goederen en diensten.

10 Bevoegdheid en toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen CCID en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CCID en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij zullen zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

11 Link naar CCID

CCID zal op iedere door haar geproduceerde producten haar naam en een link naar haar eigen website plaatsen. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, verplicht de opdrachtgever zich om deze link te accepteren en te laten staan zolang het ontwerp en/of programmatuur van CCID wordt gebruikt.